WALNE ZGROMADZENIE

WALNE ZGROMADZENIE – ZAWIADOMIENIE

Skarżysko-Kamienna, 06.12.2021r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie zawiadamia, że na podstawie Art. 39, 40 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021r. podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy Al. Tysiąclecia 10 w Skarżysku-Kamiennej, II piętro (świetlica). Podjęcie uchwał na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do głosowania. Głosowanie odbywać się będzie w dniu 29 grudnia 2021r. od godz. 8:00 do godz. 16:00. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem na piśmie w dniu 29 grudnia 2021r.:

  1. Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.

  2. Uchwała nr 2,3, zbycie nieruchomości.

  3. Uchwała nr 4,5 uchylenie i podjęcie uchwał.

Informacje dotyczące podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie.

Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo, obowiązujący stan epidemii oraz zagrożenie epidemiczne wirusem SARS-CoV-2 COVID-19, obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zwołanie oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w roku 2021 w dotychczasowym trybie nie jest możliwe. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej postanowił na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zarządzić i przeprowadzić podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej. Uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami dostępne są do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy Al. Tysiąclecia 10. Projekty uchwał będą również dostępne dla głosujących w dniu 09 grudnia 2021r.

Zarząd powołał Komisję ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej, której zadaniem będzie wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym, odbieranie udzielonych pełnomocnictw, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, liczenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania oraz sporządzenie protokołu z czynności Komisji. Zarząd zapewnił w trakcie trwania głosowania oraz liczenia oddanych głosów obecność Notariusza, który również sporządzi stosowny protokół z przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej w dniu 29 grudnia 2021r.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni wydawane będą przez Członków Komisji w dniu głosowania tj. 29 grudnia 2021r. w Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka Spółdzielni.

Pełnomocnictwo musi zawierać dane Członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko oraz numer PESEL), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do pisemnego głosowania w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 29.12.2021 r. oraz własnoręczny czytelny podpis Członka Spółdzielni. Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu Komisji ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej.

Głosowanie odbywać się będzie w pomieszczeniach siedziby Spółdzielni przy Al. Tysiąclecia 10 II piętro.  W czasie przebywania w Spółdzielni w dniu głosowania oraz w czasie głosowania ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie trwania epidemii istnieje obligatoryjny obowiązek zakrywania ust i nosa, tj. założenia maseczki.

Z poważaniem:

/-/

Zarząd Spółdzielni