Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 19.07.2024 r. o godz. 16.00 przy ul. Tysiąclecia 10 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Wybór Komisji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności  Spółdzielni za 2023r.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności mandatów.
 8. Przedstawienie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za 2023r.
 9. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

–   sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

–   sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2023r.,

–   sprawozdania finansowego za 2023r.,

–  przeksięgowania straty bilansowej,

–   absolutorium dla Zarządu Spółdzielni,

–  kompensaty należności z Urzędem Miasta,

–  zbycia nieruchomości.

 1. Dyskusja
 2. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej, oraz przyjęcie zgłaszanych wniosków w formie uchwały, zamknięcie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Tysiąclecia 10.

Z poważaniem: 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej