WALNE ZGROMADZENIE

2023 r.

W dniu 30.06.2023r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad.

2022r.

W dniu 30.06.2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad.

2021r.

W dniu 28.06.2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad.

W dniu 29.12.2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad.

2020r.

W dniu 29.09.2020r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad.

2019r.

W dniu 28.06.2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad.

2018r.

W dniu 28.06.2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad.

2017r.

W dniu 27.06.2017r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad.

2016r.

W dniu 26 czerwca  2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej, na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad.

Na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej podjęto 30 uchwał.

2015r.

W dniu 1 kwietnia  2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej, na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad.

Na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej podjęto 15 uchwał.

2014r.

 W dniu 30 kwietnia  2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej, na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad.

 Na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej podjęto 14 uchwał.

 2013r.

W dniu 27 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej, na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad.

Na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej podjęto 27 uchwał.

Uchwały nr od 1 do 9 dotyczyły rozpatrzenia odwołań od uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawach o wykluczenia z rejestru z członków.

Walne Zgromadzenia nie uwzględniło pięciu odwołań – pozostawiając w mocy Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia z rejestru członków Spółdzielni.

Uchwała nr 10 dotyczyła utrzymania w mocy uchwały Rady Nadzorczej o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 11 dotyczyła wyboru delegata spółdzielni na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 12 dotyczyła wyboru zastępcy delegata spółdzielni na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej z działalności za okres od 14.06.2012 roku do 27.06.2013 roku.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Uchwała nr 14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej za rok 2012.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Uchwała nr 15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok.

Uchwała została podjęta.

Uchwały nr 16, 17, 18 dotyczyły udzielenia absolutorium dla Prezesa i Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej.

Absolutoria zostały udzielone.

Uchwała nr 19 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągnięcia w terminie do następnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni zobowiązań – kredytu.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej przy ul. Oseta Wasilewskiego.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej przy ul. Mickiewicza.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 22 w sprawie wyrażenia zgody na wyraża zgodę na przejęcie za długi czynszowe lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 23 w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej w § 47.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 24 w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej w § 18.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 25 w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej w § 21.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 26 w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej w § 19.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 27 w sprawie zmian w statucie – projekt wniesiony przez członków spółdzielni.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie niepodjęta.

Uchwała nr 28 w sprawie przyjęcia wniosków zgłaszanych przez członków spółdzielni.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

 2012r.

W dniu 14 czerwca 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej, na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad.

Uchwały nr 1 i 2 dotyczyły rozpatrzenia odwołań od uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawach o wykluczenia z rejestru z członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej.

Walne Zgromadzenia nie uwzględniło dwóch odwołań – pozostawiając w mocy Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia z rejestru członków Spółdzielni.

Uchwała nr 3 dotyczyła wyboru przedstawiciela spółdzielni na Zjazd przedkongresowy.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 4 dotyczyła wyboru przedstawiciela spółdzielni na Zjazd przedkongresowy.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej z działalności za okres od 29.06.2011 roku do 14.06.2012 roku.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej za rok

2011r.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz podziału nadwyżki bilansowej za 2011 rok.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8, 9, 10 sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa i Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej.

Absolutoria zostały udzielone.

Uchwała nr 11 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągnięcia w terminie do następnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni zobowiązań – kredytu.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kossaka zabudowanej boksami garażowymi.

 Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego zabudowanej boksami garażowymi.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejowskiej 54A zabudowanej boksami garażowymi.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 15 w sprawie wyrażenia zgody sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Górniczej zabudowanej boksami garażowymi.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Zielnej zabudowanej boksami garażowymi.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Zielnej zabudowanej boksami garażowymi.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Lotniczej.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słowackiego.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Mickiewicza.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 21 w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej w § 68.

Walne Zgromadzenie uchwaliło zmianę w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uchwała nr 22 w sprawie zmian w statucie w §32 – projekt wniesiony przez członków spółdzielni.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie niepodjęta.

Uchwała nr 23 w sprawie zmian w zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej w §2, §3 i §15 – projekt wniesiony przez członków spółdzielni.

Uchwała została przez Walne Zgromadzenie niepodjęta.

Uchwała nr 24 w sprawie przyjęcia wniosków zgłaszanych przez członków spółdzielni. Uchwała została podjęta.

 2011r.

W dniu 29 czerwca 2011 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej, na którym podjęto 26 Uchwał objętych porządkiem obrad.