Walne Zgromadzenie

WALNE ZGROMADZENIE – ZAWIADOMIENIE

Skarżysko-Kamienna, 31.05.2023r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie zawiadamia, że na podstawie Art. 39, 40 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023r. podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy Al. Tysiąclecia 10 w Skarżysku-Kamiennej, II piętro (świetlica). Podjęcie uchwał na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do  głosowania. Głosowanie odbywać się będzie w dniu 30 czerwca 2023r. od godz. 14:00 do godz. 18:00. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem na piśmie w dniu 30 czerwca 2023r.:

  1. Uchwała nr 1- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
  2. Uchwała nr 2 – sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2022r.
  3. Uchwała nr 3, 4 – sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022.
  4. Uchwała nr 5 – przedstawienie listu polustracyjnego i bieżącego wykonania zaleceń
  5. Uchwały nr 6, 7 – absolutorium dla Zarządu za 2022 rok
  6. Uchwała nr 8 – uchwalenie zmian do Statutu.
  7. Uchwała nr 9 – zatwierdzenie zmian do Statutu.
  8. Uchwały nr 10 – 17- zbycie nieruchomości.
  9. Uchwała nr 18 – Wybory do Rady Nadzorczej.
  10. Uchwała nr 19 – Wybór delegata na VIII Krajowy Zjazd ZRSM RP.

 Informacje dotyczące podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej postanowił przeprowadzić podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej. Podjęcie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest bezwzględnie konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań za rok 2022 w terminie do dnia 30.06.2023r. oraz złożenia sprawozdań Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.  Uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami oraz materiały sprawozdawcze Spółdzielni za rok 2022 dostępne są do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy Al. Tysiąclecia 10. Projekty uchwał będą również dostępne dla głosujących w dniu 30 czerwca 2023r.

Zarząd powołał Komisję ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej, której zadaniem będzie wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym, odbieranie udzielonych pełnomocnictw, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, liczenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania oraz sporządzenie protokołu z czynności Komisji. Zarząd zapewnił w trakcie trwania głosowania oraz liczenia oddanych głosów obecność Notariusza, który również sporządzi stosowny protokół z przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej w dniu 30 czerwca 2023r. Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni wydawane będą przez Członków Komisji w dniu głosowania tj. 30 czerwca 2023r. w  Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo musi zawierać dane Członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko oraz numer PESEL), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do pisemnego głosowania w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 30.06.2023 r. oraz własnoręczny czytelny podpis Członka Spółdzielni. Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu Komisji ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej.  Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej przez członków Spółdzielni odbędzie się na druku, który można pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Tysiąclecia 10 I piętro (Sekretariat) w terminie od dnia 14.06.2023r. do dnia 26.06.2023 r. Kandydaci zgłoszeni do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej muszą złożyć pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej (wzór do pobrania w siedzibie SM przy  Al. Tysiąclecia 10 I piętro Sekretariat).

Z poważaniem:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Skarżysku-Kamiennej