Walne Zgromadzenie Członków

WALNE ZGROMADZENIE – ZAWIADOMIENIE

Skarżysko-Kamienna, 2.06.2021r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie zawiadamia, że na podstawie Art. 39, 40 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021r. podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy Al. Tysiąclecia 10 w Skarżysku-Kamiennej, II piętro (świetlica). Podjęcie uchwał na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do głosowania. Głosowanie odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2021r. od godz. 14:00 do godz. 18:00. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem na piśmie w dniu

28 czerwca 2021r.:

 1. Uchwała nr 1 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

 2. Uchwała nr 2 sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2020r.

 3. Uchwała nr 3, 4 – sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020.

 4. Uchwała nr 5 wykonanie wniosków polustracyjnych.

 5. Uchwały nr 6, 7, 8 – absolutorium dla Zarządu za 2020 rok.

 6. Uchwała nr 9 – wybory dwóch delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.

 7. Uchwały nr 10, 11, 12,13 – zbycie nieruchomości.

  Informacje dotyczące
  podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie.

  Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo, obowiązujący stan epidemii oraz zagrożenie epidemiczne wirusem SARS-CoV-2 COVID-19, obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zwołanie oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w roku 2021 w dotychczasowym trybie nie jest możliwe. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej postanowił na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zarządzić i przeprowadzić podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej. Podjęcie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest bezwzględnie konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań za rok 2020 w terminie do dnia 30.06.2021r. oraz złożenia sprawozdań Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami oraz materiały sprawozdawcze Spółdzielni za rok 2020 dostępne są do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy Al. Tysiąclecia 10. Projekty uchwał będą również dostępne dla głosujących w dniu 28 czerwca 2021r.

  Zarząd powołał Komisję ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej, której zadaniem będzie wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym, odbieranie udzielonych pełnomocnictw, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, liczenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania oraz sporządzenie protokołu z czynności Komisji. Zarząd zapewnił w trakcie trwania głosowania oraz liczenia oddanych głosów obecność Notariusza, który również sporządzi stosowny protokół z przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej w dniu 28 czerwca 2021r.

  Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni wydawane będą przez Członków Komisji w dniu głosowania tj. 28 czerwca 2021r. w Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka Spółdzielni.

  Pełnomocnictwo musi zawierać dane Członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko oraz numer PESEL), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do pisemnego głosowania w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 28.06.2021 r. oraz własnoręczny czytelny podpis Członka Spółdzielni. Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu Komisji ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej.

  Zgłoszenia 2 kandydatów na VII Kongres Spółdzielczości przez członków Spółdzielni należy składać pisemnie w siedzibie Spółdzielni przy Al. Tysiąclecia 10 na parterze pokój nr 22 ( Administracja – Biuro Podawcze) w terminie od dnia 14.06.2021r. do dnia 25.06.2021 r. Kandydaci zgłoszeni na VII Kongres Spółdzielczości muszą złożyć pisemną zgodę na kandydowanie. Głosowanie odbywać się będzie w pomieszczeniach siedziby Spółdzielni przy Al. Tysiąclecia 10 II piętro.  W czasie przebywania w Spółdzielni w dniu głosowania oraz w czasie głosowania ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie trwania epidemii istnieje obligatoryjny obowiązek zakrywania ust i nosa, tj. założenia maseczki.