Informacja na temat opłat za wydawane zaświadczenia

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2018r. wprowadzone zostały opłaty za wydawane zaświadczenia oraz pisemne informacje  osobom zainteresowanym.

Uchwała nr 68

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej

z dnia 21.06.2018r. w sprawie opłat za wydawanie zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom zainteresowanym.

Działając na podstawie § 131 statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się opłaty za:

1. Wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanego tytułu prawnego do lokalu na wniosek zainteresowanego w celu: założenia księgi wieczystej, przedłożenia u notariusza, przedłożenia w banku, przedłożenia na potrzeby innych postępowań, w tym podatkowego – od członka Spółdzielni – 20zł brutto, od innych osób – 40zł brutto.

2. Wydawanie zaświadczeń o braku zadłużenia z tytułu opłat za lokal celem przedłożenia instytucjom zewnętrznym na prośbę wnioskującego – od członka Spółdzielni – wolne od opłat, od innych osób -10zł brutto.

3. Wydawanie innych zaświadczeń na wniosek zainteresowanego – 20zł brutto.

§ 2

Wydawanie zaświadczenia o członkostwie w Spółdzielni wolne jest od opłat.

§ 3

Osoby zainteresowane podjęciem czynności związanych ze sporządzeniem zaświadczeń są zobowiązane wnieść do Spółdzielni opłatę w wysokości określonej w § 1 przed wydaniem przez Spółdzielnię zaświadczenia lub udzieleniem pisemnej informacji.

§ 4

Zaświadczenia i pisemne informacje wydaje się w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku, po okazaniu dowodu wpłaty.

§ 5

Uzyskane środki stanowią dochody Spółdzielni.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do spraw wszczętych po dniu 21.06.2018r.