Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

Skarżysko-Kamienna 27.05.2024r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie zawiadamia, że na podstawie Art. 39, 40 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023r. podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy Al. Tysiąclecia 10 w Skarżysku-Kamiennej, II piętro (świetlica). Podjęcie uchwał na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do głosowania. Głosowanie odbywać się będzie w dniu 27 czerwca 2024r. od godz. 14:00 do godz. 18:00. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem na piśmie w dniu 27 czerwca 2024r.:

  1. Uchwała nr 1- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
  2. Uchwała nr 2 – sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2023r.
  3. Uchwała nr 3, 4 – sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023.
  4. Uchwała nr 5 – przedstawienie wykonania wniosków polsutracyjnych.
  5. Uchwały nr 6, 7  – absolutorium dla Zarządu za 2023 rok
  6. Uchwała nr 8 – w sprawie wyrażenia zgody na kompensatę należności z Urzędem Miasta Skarżysko-Kamienna – uchwała. 
  7. Uchwały nr 9 – 19 – zbycie nieruchomości.

Informacje dotyczące podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej postanowił przeprowadzić podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej. Podjęcie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest bezwzględnie konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań za rok 2023 w terminie do dnia 30.06.2024r. oraz złożenia sprawozdań Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami oraz materiały sprawozdawcze Spółdzielni za rok 2023 dostępne są  do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy Al. Tysiąclecia 10. Projekty uchwał będą również dostępne dla głosujących w dniu 27 czerwca 2024r.

Zarząd powołał Komisję ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej, której zadaniem będzie wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym, odbieranie udzielonych pełnomocnictw, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, liczenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania oraz sporządzenie protokołu z czynności Komisji. Zarząd zapewnił w trakcie trwania głosowania oraz liczenia oddanych głosów obecność Notariusza, który również sporządzi stosowny protokół z przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej w dniu 27 czerwca 2024r.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni wydawane będą przez Członków Komisji w dniu głosowania tj. 27 czerwca 2024r. w  Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka Spółdzielni.

Pełnomocnictwo musi zawierać dane Członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko oraz numer PESEL), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do pisemnego głosowania w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 27.06.2024 r. oraz własnoręczny czytelny podpis Członka Spółdzielni. Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu Komisji ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej.

 

Z poważaniem: 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej